drelow_zajezdnia_centrum

Gmina Drelów to jedna z największych gmin w Powiecie Bialskim, powierzchnia 230 km2 plasuje ją na trzecim miejscu pod względem obszaru. Administracyjnie podzielona jest na 18 sołectw. Położona w rozległej nizinie, w zachodniej części powiatu bialskiego i północno-wschodniej części województwa lubelskiego. Jest gminą z ponad 500-letnią tradycją, a ślady bogatej historii możemy dostrzec w każdym jej zakątku.

Gmina Drelów leży 150 km na wschód od Warszawy, 15 km na zachód od Białej Podlaskiej i 90 km na północ od Lublina. Gmina położona jest w rozległej nizinie, na północy obejmując dorzecze Krzny w rejonie Dołhy, na południu – dolinę Białki w rejonie Aleksandrówki, Wólki Łózeckiej i Łózek, na wschodzie – teren Rudki w okolicach Kwasówki, Witoroża i Leszczanki oraz na zachodzie dorzecze Krzny Południowej.

DSC_4359Przez teren gminy przepływa kanał Wieprz-Krzna i rzeki: Krzna, Białka, Rudka, Danówka i Dziegciarka. Na terenie gminy zlokalizowany jest zbiornik retencyjny „Żelizna” z otoczeniem chronionego krajobrazu i ofertą agroturystyczną. Ma ona predyspozycje do zagospodarowania rekreacyjnego jako miejsce wypoczynku dla mieszkańców okolicznych gmin oraz turystów przyjeżdżających z odległych miejscowości.

Tereny Rezerwatu Liski (2)Walorem florystycznym są zawarte kompleksy leśne, występujące na całym terenie gminy a przede wszystkim w jej północnym rejonie. Są to lasy sosnowe w różnym wieku, pokrywające rozległe piaszczyste gleby. Na terenie gminy można spotkać wiele gatunków roślin typowych dla mikro-wydm piaszczystych. Na glebach usytuowanych niżej i bardziej żyznych występują lasy mieszane dębowo-sosnowe, dębowo-grabowe lub glebowe. Są to między innymi Lasy Żerocińskie, Witorożskie i Pański Las. Większe kompleksy leśne to przede wszystkim Lasy Sokulskie. Dużą atrakcją tych lasów w sezonie letnio-jesiennym jest obfitość różnych gatunków grzybów, szczególnie w okolicach Danówki, Sokula i Leszczanki. Brak przemysłu ciężkiego na terenie Gminy Drelów tworzy kolejny walor turystyczny jakim jest nieznaczne zanieczyszczenie, świeże powietrze oraz czyste wody.

Sianokosy w SzóstceNa terenie Gminy Drelów utworzono rezerwat leśny „Liski” o powierzchni 128 ha. Ochroną objęto także uroczysko „Dęboż” o powierzchni 37 ha i „Zapowiednik Łózecki” o powierzchni 21 ha oraz „Werszki Małe” o powierzchni 15 ha. Uwarunkowania przyrodnicze przyczyniły się do powstania szlaku turystycznego pieszego Dołha – Sokule – Danówka – Witoroż – Leszczanka (na szlaku zlokalizowane są miejsca pamięci, baza noclegowa oraz wiele walorów przyrodniczych).